Inloggen
Winkelmandje
Bestel op werkdagen voor 12:00 uur Volgende dag geleverd*
Kies moment van bezorgen in de ochtend, middag of avond
Uitgebreid assortiment Levering uit eigen voorraad
groothandel - voorpag - big slider makeup display
groothandel - voorpagina big slider display
Penselen
in alle soorten en maten BEKIJK HET ASSORTIMENT
groothandel - voorpag - big slider - penselen
Groothandel - voorpag big slider oogs

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SCHMINK & MAKE-UP GROOTHANDEL

LEVERANTIES: Deze voorwaarden hebben betrekking op leveranties. 

TOEPASSELIJKHEID Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Schmink en Make-up Groothandel gedane transacties inzake leveringen.

Artikel 1. Overeenkomsten a. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. b. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of  feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. c. Indien niet binnen acht dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden, dit voorzover de levering nog niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Prijzen a. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen. b. Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering een of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaat, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden a. De Levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. b. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper. c. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

Artikel 4. Levering en risico a. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. b. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper. c. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper. d. Indien bij transport voor risico van de verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daarvoor niet aansprakelijk. e. De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard:    a. bij levering af magazijn: zodra de zaken in of op de vervoersmiddelen zijn geladen;             b. bij franco levering: zodra de zaken ter plaatsen zijn aangevoerd en gelost. f. Bij levering franco behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschied steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. g. Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat verkoper zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening. Artikel 5. Levering en afroep a. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen. b. Bij afroep dient door de koper de afgegeven levertijd in acht te worden genomen. c. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. d. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven: bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Hoeveelheid a. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meld. b. Ook al meld de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit genoemde artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7 Hoedanigheid, kwaliteit en reclames a. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld: in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren. b. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geld dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken. c. Indien een afwijking van het bepaalde in lid b. niet aan de hand van een monster wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers zoals gesteld is ten opzichte van verkoper. d. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover die verder gaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden. e. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voorzover de zaken niet verwerkt zijn. f. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid a. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel her levering van zaken, zulks ter keuze van koper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren. b. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

Artikel 9. Emballage a. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht. b. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden, voor zover deze in rekening gebracht. c. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is de verkoper geen vergoeding verschuldigd voor het in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 10. Retourzendingen. a. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen. b. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. c. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 15% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht a. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. b. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of  gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid , welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud a. De eigendom van de door verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met  verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten. b. Bij niet nakoming door koper van enigerlei verplichtingen tegenover de verkoper, is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen. c. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid b. gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van geleverde zaken.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling a. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag. b. 1) de verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de levering geschied of - zo zulks later is – de vijftiende dag na die waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper. 2) De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. 3) De rente, vermeld in lid b2 van dit artikel, loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent. c. 1) indien verkoper geen kredietbeperkingstoeslag hanteert,  is de vervaldag de dertigste dag na die waarop de levering is geschied of – zo zulks later is – de vijftiende dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper. 2) De koper, die op de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. 3) De rente vermeld in lid. b3  van dit artikel, is gelijk aan de wettelijke rente en loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. d.       Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. e. In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd  bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geld op het moment dat de koper in verzuim komt, indien verkoper aantoont  hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient koper ook deze te vergoeden. f. Indien naar verkopers oordeel daartoe reden is, is deze te allen tijden gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 14. Afwijkende bedingingen Bedingen afkomstig van koper, afwijkend van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen a. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. b. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper.

570

De mogelijkheden van alle Grimas producten zijn talrijk!

Als groothandel van Grimas staan wij in direct contact met de producent. Onze productkennis delen wij graag met onze klanten. Zo leveren wij niet alleen de producten aan professionals en winkeliers, wij trainen en begeleiden onze klanten ook om zo het beste uit de producten van Grimas te halen.  
 

bekijk hier alle curcussen
-

VEILIGE MAKE-UP VAN GRIMAS

Wilt u de producten van Grimas & Sibel als winkel, bedrijf, professional, instelling of student inkopen of wilt u verkooppunt van Grimas worden? Vraag dan hier een account aan.

pro account aanvragen.

PRO ACCOUNT AANMAKEN

Wilt u de producten van Grimas & Sibel als winkel, bedrijf, professional, instelling of student inkopen of wilt u verkooppunt van Grimas worden? Vraag dan hier een account aan.

pro account aanvragen
groothandel - Voorpag - betalen 1 makeup
groothandel - Voorpag - betalen - 1  - copy
groothandel - Voorpag - betalen - 1  - copy
groothandel - Voorpag - betalen - 1  - copy
groothandel - Voorpag - betalen - 1  - copy
groothandel - Voorpag - betalen - 1  - copy
groothandel - Voorpag - betalen - 1  - copy
groothandel - Voorpag - betalen - 1  - copy
groothandel - Voorpag - betalen - 1

Winkelmandje

Filter

20190519 17:45:37 PC71False0FalseTrue0